OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní společnosti Melogee, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, 110 00, IČO 07760884, zapsané v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307199 (dále jen “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen “smlouva o poskytování služeb”) a kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “kupující”) buď v provozovně prodávajícího na adrese Plzeňská 70, Praha 5 (dále jen “provozovna”) nebo prostřednictvím internetové stránky, která je umístěna na adrese www.melogee.reservio.cz (dále jen “webové rozhraní rezervačního systému”), a to prostřednictvím online formuláře a rezervačního systému, který provozuje společnost Reservio, s.r.o., se sídlem v Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno (dále jen “provozovatel webového rozhraní rezervačního systému”).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2. Objednání služeb

2.1 Prostřednictvím webového rozhraní rezervačního systému může kupující objednávat služby nabízené prodávajícím, a to jak s registrací na webovém rozhraní rezervačního systému nebo bez registrace. Registrace na webovém rozhraní rezervačního systému se řídí všeobecnými podmínkami provozovatele webového rozhraní rezervačního systému.

2.2 Při objednávání služeb a je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

3.1 Webové rozhraní rezervačního systému obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní rezervačního systému. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu o poskytování služeb či kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Pro objednání služeb vyplní kupující příslušný formulář ve webovém rozhraní rezervačního systému. Formulář obsahuje zejména informace o:

3.2.1 objednávané službě;

3.2.2 kontaktních údajích kupujícího.

(dále společně jen jako “objednávka”).

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Vytvořit rezervaci”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající do 12 hodin po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen “elektronická adresa kupujícího”).

3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. e-mailem či telefonicky).

3.5 Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1 Cenu služeb dle smlouvy o poskytování služeb může kupující uhradit prodávajícímu pouze v provozovně prodávajícího, a to pouze hotově.

4.2 V případě platby dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek je cena za služby splatná okamžikem převzetí služeb.

4.3 Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb, resp. ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb fyzicky v provozovně prodávajícího.

5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb (tj. při rezervaci služeb)

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže od smlouvy o poskytování služeb (tj. při rezervaci služeb) odstoupit.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info @ melogee . cz (bez mezer). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o měně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 ods. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů v zápatí webových stránek www.melogee.cz.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího

8.2 Další ustanovení týkající se zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů v zápatí webových stránek www.melogee.cz.

9. Doručování

9.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském profilu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud právní poměr založený smlouvou o poskytování služeb či kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2 Volbou práva dle čl. 10.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nezle smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17 červa 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4 Smlouva o poskytování služeb je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, 110 00, adresa elektronické pošty je info @ melogee . cz (bez mezer).

10.6 Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2019 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky v zápatí webových stránek www.melogee.cz.